thภาษาไทย 

ดูบทความกิจกรรม Unseen Waterfall in the Dam by longtail boat

กิจกรรม Unseen Waterfall in the Dam by longtail boat

หมวดหมู่: กิจกรรม

 

  • ค่าใช้จ่าย 250 บาท/ท่าน
  • จำนวนผู้เล่น 20 ท่านเป็นต้นไป
  • ระยะเวลาในการทำกิจกรรม ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ลักษณะของกิจกรรม

เป็นการล่องเรือหางยาวขนาดบรรทุก 10-20 ท่าน เพื่ อชมธรรมชาติอันสวยงามเหนือเขื่อน ซึ่งมีผืนป่าและน้าตกที่เพิ่ง ค้นพบใหม่หลายน้าตก โดยเรือจะแวะพักให้นักท่องเที่ยวชมน้าตกประมาณ 3-4 จุด โดยกิจกรรมนี้จะให้บริการในช่วง ประมาณ เดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปี และทางรีสอร์ทจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องเวลาและการรับ-ส่ง

 

 

09 มิถุนายน 2559

ผู้ชม 10410 ครั้ง

Engine by shopup.com